Общи условия

delimiter

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА

ИДЕАЛНАТА ПОЛОВИНКА

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ

 

 

 Идеалната половинка (ИП) е администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

При обработването на лични данни ИП спазва принципите, установени в Общия регламент относно защитата на данните: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите; свеждане на данните до минимум; точност; ограничение на съхранението; цялостност и поверителност; и отчетност.

Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата (сайта) на Идеалната половинка (www.matchmaking.bg), Вие (посетителят, потребителят) се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия  и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

В случай, че не сте съгласни с всички Общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт. От момента на първото Ви посещение на сайта на ИП се счита, че посетителят приема и се съгласява да спазва тези Общи условия.

Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и ИП.

Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични нетърговски цели, освен ако изричен договор не предполага друго.

 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОТГОВОРНОСТИ

 

ИП не носи отговорност в случай на използване на ресурсите на сайта от посетителите за цел, различна от описаната в настоящите Общи условия.

ИП се стреми да предоставя на потребителите вярна и точна информация, но не носи отговорност за вреди или загуби (преки и/или косвени), нанесени в резултат на използване на тази интернет страница и информационните ресурси, съдържащи се в нея.

ИП не носи отговорност за действията на своите потребители, които се отклоняват от целите на сайта и нарушават етиката в интернет пространството, добрия тон или действащото законодателство. Отговорността в тези случаи е единствено на Потребителя, който е предприел тези действия

ИП не носи отговорност за вреди, причинени чрез предоставяните от нея услуги, от действието или бездействието на потребители на сайта спрямо трети лица.

ИП не носи отговорност за съдържанието на страници, към които предоставя връзки или към които потребители са публикували връзки.

ИП не носи отговорност и не гарантира достоверност, пълнота и изчерпателност на информация и/или документи, публикувани от потребителите.

ИП не носи отговорност в случаите, когато публикувано от потребител съдържание (новина, информационен ресурс и т.н.) се окаже обект на авторско право на трето лице. В този случай, при надлежно уведомяване, ИП се задължава да премахне съдържанието, както и да предприеме действия срещу съответния Потребител.

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ

СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Вие имате право да осъществявате достъп до Уебсайта (например, при разглеждане) без предоставяне на личните си данни и регистрация. Достъпът до услугите в Уебсайта изисква предоставянето на определен минимум от лични данни, необходими за използването на услугите.

Идентификационните данни на Потребителите се събират чрез попълването на онлайн регистрационна форма, необходимо условие за създаването на профил в Уебсайта. Тези действия се извършват в съответствие с приложимите законови изисквания за сигурност.

Със създаването на потребителски профил, Вие потвърждавате, че сте навършили 18-годишна възраст и гарантирате, че предоставените от Вас лични данни са коректни.

 

   ИП не носи отговорност, в случай че потребителят направи достояние на трети лица потребителското име и парола, или разкрие самоличността си или тази на трето лице, която е скрита посредством идентификационния номер.
Потребителят носи отговорност за всяко негово действие, произтичащо от регистрацията.
В случай, че потребителят има основателни съмнения, че се ползва неговата регистрация, същият има право да промени своите потребителското име и паролата за достъп, по предвидения в сайта начин.

 

При подаване на невярна информация ИП си запазва правото да прекрати изпълнението на услуга в полза на Клиента, без от това да произтичат каквито и да е материални отговорности за ИП.

 

ИП обработва лични данни за постигане на следните цели, които отразяват и основанията за тяхното обработване:

 

 1. предоставяне за ползване на предлаганите услуги в сайта;
 2. приспособяване на предлаганите услуги с оглед интересите на потребителите;
 3. покана за участие на потребителите в мероприятия, организирани от Собственика;
 4. статистически цели;
 5. упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред ИП в качеството на администратор на лични данни;
 6. постигане на други незабранени от закона цели.

 

Целите не са изчерпателно посочени

 

 

 

 

С всяко натискане на връзка (линк) от заглавната начална страница на сайта „www.matchmaking.bg”, с изключение на тази с настоящите Общи условия, потребителят извършва електронно волеизявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че:

 

 1. желае да ползва услугите и ресурсите на сайта www.matchmaking.bg;

 

 1. е запознат с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва до напускането на уебсайта.

 

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

 1. „Агенция“ или „ИП“ е агенцията за запознанства „Идеалната половинка“, като правата и задълженията, свързани и отнасящи се до дейността на същата се упражняват и поемат от („Брачна агенция Идеалната половинка“ ООД)
 1. "Сайт" е цялата информация, всички авторски изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси които се намират на адрес http:// www.matchmaking.bg / или някои от поддомейните на същия адрес.
 1. "Връзка" (препратка/линк)" означава обект, обозначен в определена Интернет страница, който позволява препращане към друга Интернет страница или обект.
 1. "Потребител" или „Клиент“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта чрез приемането на настоящите Общи Условия.

Потребителят гарантира:

- Че е съгласен личните му данни да бъдат използвани от ИП в съответствие с действащото законодателство в Република България и съобразно изискванията на Общия Регламент за защитата на данни

- Че е пълнолетен гражданин на Република България;

- Че е необвързан и не съжителства с партньор или че е в ефективен процес на развод;

- Че при регистрирането си на сайта е предоставил коректни лични данни:

- Че не е осъждан ефективно за криминални престъпления;

- Че няма и не знае да има медицински или физиологически пречки за встъпване в обичайни партньорски взаимоотношения.

- Че ще уведоми бързо и надлежно Организатора в случай на промяна на някое от горепосочените обстоятелства.

 1. „Индивидуална консултация“ е услуга, която представлява персонална среща със специалист с цел дискусия или обучение според нуждите и предпочитанията на клиента
 2. „Членски пакети“ е услуга, която изисква предварителна платена регистрация и съдържа различни опции
 3. "Услуги" на сайта включват, но не се ограничават до:
  1. достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
  2. достъп до предоставяните по друг начин информационни ресурси/данни на сайта;
  3. получаване на email – бюлетини от потребители на сайта.
  4. получаване по друг електронен способ на данни от посетителите на сайта.
 4. "IP Адрес" е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 5. "Форсмажорно/случайно събитие" е непредвидено към момента на изготвяне на общите условия обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 6. "Злонамерени атаки от трети лица" – действие или бездействие на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), изпращане на нежелана поща, препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и др.

 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ВИДОВЕ ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

 

ИП обработва лични данни, които могат да бъдат получени пряко от лицето, субект на данните

ИП може да обработва различни видове данни, в зависимост от целта на обработването, като например:

 • данни, чрез които лицето, субект на данните, може да бъде идентифицирано (например име и фамилия, възраст, пол и др.);
 • данни за контакт, за да се осъществи връзка с лицата, субект на данните (например телефонен номер, адрес на електронна поща, пощенски адрес);
 • данни за здравословно състояние и/или социален статус
 • други лични данни, в случаите, предвидени в закон;

Лицето, субект на данните, изразява своето изрично съгласие, когато предоставя чувствителни лични данни /напр. информация за здравословно състояние/, във връзка с дейността на ИП.

Във връзка с намирането на партньор потребителите заявяват своето изрично съгласие и когато предоставят данни, относно:

 • расов и етнически произход
 • политически възгледи
 • религиозни или философски убеждения
 • данни за здравословното състояние
 • данни за сексуален живот или ориентация на лицето и други, които могат да са свързани с дейността.

 

ИП има право да събира и обработва информация за своите Потребители. Информацията може да включва собствени имена, мобилен телефон, адрес на местоживеене, email адрес (електронна поща), IP адрес, от който се осъществява контакта и др. Потребителят предоставя информацията доброволно при използване и/или публикуване на ресурси. За предоставените й или станали известни данни за потребителите, които не представляват лични данни, ИП полага дължимата грижа за тяхното опазване от трети лица, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. Процедурата е съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 /GDPR/.

ИП може да съхрани бисквитки (cookies) на компютъра на Потребител, който посещава сайта. "Бисквитката" е малък текстов файл, който се съхранява на компютъра на Потребителя за идентифициране на браузъра му по време на взаимодействие с уеб сайта на ИП. Бисквитки (cookies) може да се използват за съхранение на елементи като потребителски предпочитания, особености на компютъра (разделителна способност на монитора и т.н.) и други. Всеки сайт може да изпрати бисквитка на браузъра, ако настройките на браузъра го позволяват.

ИП използва бисквитки за съхраняване на потребителските предпочитания и обобщен анализ на посещаемостта и "помни" Вашия компютър, а не каквато и да е лична информация за Вас.

ИП обработва личните данни, които събира, с цел да:

 • анализира употребата на Сайта;
 • отговаря на запитвания или друга кореспонденция;
 • предоставя поискани от потребителя услуги и/или ползване на членски пакети;
 • разследва всички оплаквания, свързани със Сайта;
 • администрира Сайта и предоставя услуги на клиентите

 

 

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

 

Интернет страницата съдържа текстове, изображения, база данни, графики, илюстрации, лога, снимки, търговски марки и друга информация, свързана с ИП.

 

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ

АВТОРСКИ ПРАВА

 

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси (включително, но не само текстове, изображения, база данни, графики, илюстрации, лога, снимки), материали и приложения, публикувани на сайта принадлежат на ИП и/или съответните правоносители, когато са посочени други. Информационните ресурси са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и има за последица гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 

Вие можете свободно да публикувате връзки към сайта, като посочвате източника и автора на съответния материал.

 

Използването на кой да е от предоставените ресурси и услуги без изричното писмено съгласие на ИП е забранено.

 

Изключение се прави само за статистически данни, чието използване се разрешава при изрично посочване на ИП като техен източник.

 

Когато в сайта са представени ресурси, чиито авторски права принадлежат на трети лица, това е изрично посочено, като са публикувани името на автора и връзка към източника.

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИП

 

ИП има право да поставя на всяка от страниците на уеб сайта www.matchmaking.bg рекламни банери, електронни препратки или други форми на реклама на стоки и/или услуги, предлагани от ИП или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уеб сайтове, намиращи се извън контрола на ИП. ИП не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на услугите на уеб сайта www.matchmaking.bg.

ИП се задължава да изпълни всички услуги, заплатени от клиента, в техния максимално възможен обхват и с най-високо качество.

 

ИП има право да редактира публикувано съдържание, ако то не отговаря на някое от условията, посочени в настоящия документ, на интернет етикета, на добрия тон или на действащото законодателство.

 

ИП има право да редактира предоставени от потребителите текстове без да променя техния смисъл, като се цели по-добро възприемане и разбиране на текста от останалите посетители на сайта.

 

ИП има право да премахне публикувана информация по сигнал от надзорен или правораздавателен орган, както и в случаите, когато са налице основателни съмнения за нарушение на авторските права върху съдържание, публикувано от Потребител на услугите.

 

ИП се задължава, доколкото е в нейните възможности, да осигури нормален достъп за използване на услугите, предоставяни от сайта, както от регистрирани потребители, така и от другите посетители на интернет страницата.

 

ИП се задължава да съхранява информацията, предоставена от потребителите, по начин, който не позволява нейното придобиване от трети лица, освен в случаите, когато целта на предоставяната информация е нейното разпространение.

 

ИП има право да разширява, ограничава и променя обхвата на Услугите, както и да сменя технологията и дизайна на предоставяните Услуги.

 

ИП има право временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайта www.matchmaking.bg, като информира за това Потребителя в Потребителския му профил или чрез съобщение на съответната интернет страница.

 

ИП има правото да изпраща търговски съобщения до своите Потребители, чиято цел е да предложи информация за свои собствени или предлагани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави анкети или запитвания по различни въпроси и други.

 

Потребителите се съгласяват да получават информация и съобщения от ИП, като единствено след изричното искане на потребител, или в случаите посочени в настоящите Общи условия, ИП е длъжен да преустанови изпращането им до потребителя временно или за постоянно.

 

РАЗДЕЛ СЕДМИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Всеки Потребител има право на безплатен достъп до ресурсите на сайта, освен в случаите, когато дадена информация и/или информационен ресурс се разпространява по силата на договор за платени услуги.

 

Всеки Потребител има право на регистрация с едно Потребителско име и парола в сайта на ИП.

 

Всеки Потребител има право на достъп с потребителското си име и паролата си до ресурсите, които сайтът предоставя срещу регистрация.

 

Всеки Потребител има право на защита на данните, информацията и всички ресурси, които предоставя на сайта.

 

Всеки Потребител е длъжен да спазва Общите условия, етиката в интернет пространството, добрия тон и законодателството на Република България, що се отнася до използването на предоставяните от ИП услуги и публикуваните от него ресурси.

 

Когато става дума за достъп до платени услуги или услуги с ограничен достъп, всеки Потребител е длъжен да пази потребителските си данни от други лица с цел предотвратяване на неоторизиран достъп на трети лица до информационните ресурси на сайта.

 

Всеки Потребител, преди да публикува текстове или други ресурси на сайта, следва да се увери в тяхната достоверност и пълнота.

 

Мачмейкинг процес

   1. Потребителят има право да очаква добросъвестни усилия от страна на ИП за намиране на партньори
   2. Потребителят се съгласява, че ИП не може да бъде държан отговорен за развитието на взаимоотношенията с други клиенти
   3. Потребителят заплаща регистрационна такса в размер на 200лв., изключение прави регистрацията като асоцииран член, както и за извършената от ИП работа – анкета, интервю с психолог, коучинг, интервю за обратна връзка, допълнителни коучинги и/или консултации по желание на Потребителя и че няма допълнителни скрити такси или допълнително изискуеми суми, освен изброените цени на услуги и членски пакети.

 

Стриктно се спазват всички етапи и процедури, съгласно описанието им на сайта на ИП.

Всички участващи психолози и мачмейкъри са дипломирани и квалифицирани, съгласно приложимото законодателство.

ИП не може да бъде държан отговорен, ако Потребител не намери партньор в определен срок, въпреки предоставената качествена услуга.

 

РАЗДЕЛ ОСМИ

ОБЩИ ПРИНЦИПИ на „ИП” ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

ИП спазва поверителността на данните на потребителите на нашия Сайт. Ние държим на защитата на информацията, отнасяща се до идентифицируеми лица („лични данни“), която ни се предоставя във връзка със Сайта. ИП винаги ще контролира и ще се отнася отговорно към използването на данните ви.

 

Нашият Сайт може да включва връзки към други уебсайтове, които ние не контролираме. ИП не носи отговорност за политиките или практиките за защита на личните данни на други уебсайтове.

ИП може да използва агрегирана информация за целите на администрирането и подобряването на Сайта, за анализиране на тенденции и натрупване на обща демографска информация.

Някои страници на нашия Сайт и изпращани от нас имейли могат да съдържат електронни изображения, познати като уеб маяци (понякога наричани „прозрачни GIF файлове“), които ни позволяват да броим колко потребители са посетили тези страници или съответно са прочели имейлите ни. Уеб маяците събират само ограничена информация, включваща номер на бисквитката, час и дата на посещението, и описание на страницата, на която е разположен маякът. Те не пренасят лични данни и се използват само за проследяване на ефективността на конкретна кампания.

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за вас, докато не поискате да променим или изтрием личните ви данни, или докогато позволява действащото законодателство.

Вие можете да прегледате, ревизирате, коригирате, актуализирате или промените личните си данни във всеки момент, като се свържете с нас на имейл office@matchmaking.bg . Правата ви за такъв достъп или за промяна на данните ви може да са ограничени от действащото законодателство.

Ако при регистрирането си на Сайта сте избрали да получавате бюлетини, търговски имейли или други материали от ИП, наши филиали или трети страни, но впоследствие промените решението си, можете да се откажете, като се свържете с нас на имейл office@matchmaking.bg 

ИП взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията. Интернет обаче е отворена система и ИП не може да гарантира, че тези мерки няма да бъдат преодолени или че личните ви данни няма да бъдат неправомерно използвани от неупълномощени трети страни.

 

РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Общите условия са винаги достъпни на www.matchmaking.bg, като ИП има право да ги изменя и допълва по всяко време. При промяна на Общите условия същите се публикуват на интернет сайта и Вие следва да се считате за уведомени за промените с последващото си посещаване на интернет сайта.

 

РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 

Спорове между страните по настоящите Общи условия се решават чрез непосредствени преговори между тях. Страните могат да се обърнат и за уреждане на спора със съдействието на медиатор. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействието на компетентните съдебни органи.

 

 

 

РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ

ФОРСМАЖОР

 

  Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило форсмажорно обстоятелство е длъжна в 7-дневен срок да уведоми писмено другата страна за възникването му, както и предполагаемият период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.

 

РАЗДЕЛ ДВАНАДЕСЕТИ

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и за всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси, се прилага българското законодателство.

 

Настоящите Общи условия са приети със Заповед на Дарина Минова от 15.09.2018г. и влизат в сила считано от 15 Септември 2018г.