Етичен кодекс

delimiter

Ние вярваме, че любовта ще спаси света! Нашата мисия е да помогнем на нашите клиенти да срещнат своята половинка, която им пасва идеално.

Етичният кодекс на Идеалната половинка предлага норми на поведение, отговарящи на дейността и мисията на агенцията. Всеки един от потребителите има задължението да се придържа и да спазва описаните стандарти на поведение.

Убедени сме, че всеки един от нашите клиенти разбира много добре, че спазването на тези принципи е в интерес на всеки един от нас. 

При използване на нашите услуги, Потребителят заявява, че е запознат с посочените тук етични норми и правила на поведение и че е съгласен да ги спазва през цялото време.

1. УВАЖЕНИЕ И ДОБРОСЪВЕСТНОСТ

Идеалната половинка изисква от своите клиенти да действат почтено и етично по време на всички етапи от Мачмейкинг процеса. Очакваме от всеки да проявява уважение към останалите, да не предприема действия, които могат да бъдат повод за безпокойство и да зачита човешките права на всеки индивид, с който има контакт в рамките на предоставяните от нас услуги.

2. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ДИСКРЕТНОСТ

Клиентът има право на защита на личните данни в съответствие с изискванията на Общия Регламент относно защитата на данни. 

3. РАВНОПОСТАВЕНОСТ

Идеалната половинка гарантира и осигурява равни условия и ниво на качество на предлаганите услуги на всички свои клиенти. Ние оценяваме нашите клиенти без никаква дискриминация и независимо от национална, религиозна, расова или друга принадлежност или други различия.

Очакваме и изискваме от всички свои клиенти да се отнасят един към друг с взаимно уважение, учтивост, честност и поведение, зачитащо достойнството на всеки, независимо от пола, религията, произхода или други различия.

НЕСЪВМЕСТИМО ПОВЕДЕНИЕ С ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ПРИНЦИПИ

  1. Ние изискваме от своите клиенти да не разкриват никаква лична информация за трети лица, станала им достояние по време на работата си с нас, на когото и да е.
  2. Ние не толерираме никакви прояви на агресивно поведение, прилагане на психически/физически тормоз или прояви на дискриминация
  3. За нас е недопустима злоупотребата с алкохол и/или други наркотични и/или психотропни вещества по време на организирани от нас събития, консултации и др.
  4. Не допускаме използването на името ни за представяне и продажба на продукти и услуги.
  5. Друг вид недопустимо поведение, което може да бъде рисково и нарушава заложените етични принципи и моралните човешки ценности.
    Ние стриктно спазваме действащата нормативна уредба на Република България и Европейския Съюз и очакваме същото от организациите и хората, с които си сътрудничим.